สถานทูตแคนาดา

Canada  Flagสถานทูตแคนาดา

ชั้น 15, อาคารอับดุลราฮิเพลส, 990 ถนน รามา 4, บางรัก, กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 636 0540, ตรวจคนเข้าเมือง (วีซ่า): 636 0567