สถานทูตรัฐลักเซมเบิร์ก

Luxembourg Flag

สถานทูตรัฐลักเซมเบิร์ก

ชั้น 17, อาคาร คิวเฮาส์ลุมพินี, 1ถนนสาทรใต้, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์: 677 7360

อีเมล์: bangkok.amb@mae.etat.lu