สถานทูตภูฏาน

Bhutan Flag

สถานทูตภูฏาน

ห้อง 107, ชั้น 19, เจทีซี Bldg, 919 ถ.สีลม, บางรัก, กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 237 3315-27, 237 3600-3